Natuur en Milieu Wijchen

Peilbesluit


In 2021 en 2022 worden de peilen in de sloten en plassen in de gemeente Wijchen opnieuw berekend en daarna vastgesteld voor een periode van maar liefst 10 jaar. Die peilen zijn enorm van invloed op de natuur en biodiversiteit.


Zeker in deze droge tijden moeten andere eisen aan het peilbeheer gesteld worden.
Met onze inbreng willen we dit peilbesluit beïnvloeden. Hans Boll zal dit trekken.


Een concreet verdrogingsprobleem in Alverna is al aangekaart. Indien je op meer plekken verdroging hebt gesignaleerd, meldt dat dan bij Hans, zodat hij dit kan meenemen in het overleg met het Waterschap.

Zie hieronder zijn brieven en het besluitvormingstraject:


Ook last van de droogte ?       brief nr 2   13-10-2020

Begin mei 2020 stuurde ik u een eerste brief (zie bijlage 1) over de droogte langs de hoofdwatergang van de Schatkuilseweg door Bullekamp, langs Wighenerhorst en skibaan naar de Boskant.

We zijn nu bijna een half jaar verder, tijd om de voortgang te bespreken.

Bij 18 adressen heb ik de brief bezorgd, of heb ik de brief gestuurd. En deze maand werd ik getipt dat nog een andere bewoner interesse heeft, die heb ik inmiddels op zijn land gesproken. Van 2-3 grondgebruikers direct onder de skibaan, heb ik nog geen adresgegevens.

Ook is de tekst per email naar Waterschap Rivierenland, Gemeente Wijchen, Staatsbosbeheer en Vereniging Natuur en Milieu Wijchen gestuurd.

Van de aangrenzende eigenaren/grondgebruikers waren:

  • 6 pro een anti-verdrogingsaanpak.
  • 5 andere adressen hebben geen bezwaar tegen een eventuele peilverhoging.
  • 1 eigenaar/gebruiker gaf aan dat een peilverhoging zijn laag gelegen paardenweide mogelijk vertrappingsschade in het voorjaar zou oplopen. Bij een eventuele peilverhoging moeten dan maatregelen worden getroffen om die schade te voorkomen.
  • De rest heeft niet nog gereageerd.

Gemeente Wijchen toonde zich, via een beleidsambtenaar, bezorgd over de verdroging van hun bossen tussen de ski-berg en de rotonde Oosterweg en op het voormalige MOB en ondersteunt daarom de oproep om de verdroging te bestrijden. De gemeente heeft het Waterschap laten weten dat hij ons initiatief ondersteunt.

Staatsbosbeheer heeft de anti-verdrogingsmaatregelen in het Vennengebied na 5 jaar, onlangs geevalueerd en geconstateerd dat aan de westkant nog sterke verdroging optreedt (Oude Rakenven, peildaling 6 cm) en vermoedt dat de ontwatering door de onderhavige watergang hier een belangrijke rol bij speelt.

.Met Vereniging Natuur en Milieu Wijchen trek ik in deze kwestie verder samen op.

Waterschap Rivierenland toont begrip voor ‘onze’ zorgen en meldt dat beslissingen over peilbeheer worden genomen en vastgelegd in een peilbesluit, dat vervolgens 10 jaar vastligt. Gelukkig komt er per 2021 een nieuw peilbesluit en worden dit najaar knelpunten en wensen in kaart gebracht en nieuwe peilen voorbereid. De belanghebbenden (eigenaren, gebruikers, beleid, natuurbeheerders, betrokken burgers) worden daarbij in de communicatie betrokken.

Ik heb een principe-afspraak met een hydroloog van het Waterschap om de wensen, mogelijkheden en knelpunten m.b.t. een peilverhoging te bespreken in het veld, maar het wachten is op versoepeling van de  Corona-maatregelen.

Heeft u vragen of opmerkingen, laat het me weten, liefst per email.

Hans Boll,
Vredelaan 13, 6603 LK Wijchen,
h.boll31@gmail.com, tel. 06-11809758


Bijlage 1     Eerste brief, 30 april 2020

De Boskantbeek (hoofdwatergang) voert nu, eind april nog steeds water af, terwijl het gortdroog is !  Dat moet anders want bos en natuur verdroogt. En waarschijnlijk uw grasland of tuin ook !

Voor het vierde jaar achtereen is het nu, eind april, alweer heel erg droog in het stroomdal tussen de skiberg en de Schatkuilseweg (de percelen achter St. Frans, Wighenerhorst, Bullenkamp enz).

Vorig jaar duurde het tot december, vóór er door de duiker onder de Boskant (weg) nabij de Rijksweg weer wat water liep.

Dankzij de hoge Maaswaterstanden van medio januari tot begin april 2020, heeft het grondwater door kwel, plaatselijk en tijdelijk wel zo’n 60 cm hoger gestaan. Nu in de tweede helft van april is het peil echter al weer fors gedaald. Dat komt natuurlijk door de droogte, maar ook omdat er al veel te lang en nog steeds water via de hoofdsloot door de duiker onder de Boskantweg door, wegstroomt, zelfs nu op 28 april nog….

Langs deze hoofdwatergang (eigenlijk een beekje) liggen bossen en natuurgebieden van Staatsbosbeheer  en de gemeente en paardenweiden, maneges en tuinen van particulieren en ook het zomerhuisjesterrein De Wighenerhorst.

Ik vermoed dat de meeste grondgebruikers er baat bij zouden hebben wanneer het grondwater in dit gebied hoger zou staan. Voor de natuurterreinen en bossen is dat zeker hoog nodig !

Graag zou ik met jullie als aanliggende grondgebruikers in contact komen om na te gaan of u er ook behoefte aan heeft, het gebied vochtiger te houden. Of er in ieder geval geen bezwaar tegen heeft als de grondwaterstand hoger komt wanneer het water minder snel wordt afgevoerd..

Als bewoner van de Vredelaan, op het oude MOB-complex, wil ik proberen, in overeenstemming met u en met de gemeente en Staatsbosbeheer, het Waterschap Rivierenland te bewegen het water langer vast te houden om daarmee jullie landerijen en de natuurterreinen en bossen voor verdere verdroging te behoeden.

Daarvoor wil ik graag met alle aanwonenden/grondgebruikers in contact komen.

De eerste stap is om een totaal overzicht te krijgen van de belanghebbenden.

Daarvoor heb ik dit briefje bij u en de andere aanwonenden* in de brievenbus gedaan, met het verzoek om uw naam, postadres en liefst ook emailadres aan mij door te geven (per email), zodat ik met u verder in contact kan treden.

Dan kunnen we samen bekijken of er veel behoefte er is om verdroging tegen te gaan. In dat geval kunnen we het waterschap verzoeken de gewenste maatregelen te nemen

Ik kijk daar uit op het begreppelde bos tegenover de skiberg, dat helaas ook ernstig verdroogd is. De greppels laten zien dat het vroeger (jaren 30) veel natter was…..

Graag ontvang ik uw reactie of in ieder geval uw email-adres via de mail, zo mogelijk vóór 15 mei a.s.

Vriendelijke groet,  Hans  Boll


Bijlage 2  Overzicht tijdsplanning Peilbesluit

BeschrijvingPlanning
Intern voortrajectJuli – september 2020
Vaststelling uitgangspunten GGOR en peilbesluitSeptember 2020
Onderzoek naar optimaal en actueel grond- en oppervlaktewaterregime en knelpuntenanalyseSeptember – november 2020
Opstellen GGOR en maatregelen peilbesluitDecember 2020 – juli 2021
Vaststelling ontwerp-peilbesluit door dagelijks bestuurSeptember 2021
Terinzagelegging ontwerp-peilbesluitOktober – november 2021
Vaststelling peilbesluit door het algemeen bestuurBegin 2022

Copyright © 2013. All Rights Reserved.