Natuurbescherming

Wet Natuurbescherming en Omgevingswet

Loonse Waard

In deze wetten is de bescherming van diersoorten en natuurgebieden geregeld. Dassen, steenmarters, eekhoorns, wezels, maar ook vleermuizen, roofvogels en uilen mogen niet zomaar verstoord worden. Dat geldt ook voor hun leefgebieden. Ondanks het feit dat deze wetgeving steeds verder afgebroken wordt, grijpen wij ieder handvat aan om te zorgen dat deze dieren hun plek behouden. Nog steeds worden de leefgebieden van deze soorten opgeofferd aan bouwplannen en wegenbouw en moeten we voortdurend op de barricaden.


Natuurinclusief bouwen

Gierzwaluwen, vleermuizen, huismussen en huiszwaluwen. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten kunnen op eenvoudige wijze nestgelegenheden ingebouwd worden voor deze bedreigde soorten. Als dan ook nog het voedselaanbod in de omgeving op peil gebracht wordt is het helemaal mooi. Wij stimuleren en adviseren.


Ecologische parken en bermen

In het groenbeheer van de Gemeente is nog veel te winnen:
– Ecologisch maaibeheer dat bloemen de gelegenheid geeft te bloeien voor vlinders en bijen
– inrichting van plantsoenen en parken met inheemse bloeiende en bes dragende struiken
– bestrijding van bv. eikenprocessierupsen door het herstel van het natuurlijk evenwicht.

Kleinschalig natuurlandschap


Natuurgebieden

Natuurgebieden op de zandgronden (vennengebied!) worden ernstig bedreigd door verdroging. Wij zetten ons in voor een beter peilbeheer van het waterschap, fijnmaziger en niet alleen landbouwgericht. Maar ook herstel van de natuurlijke flora, bestrijding van stikstofuitstoot door veebedrijven etc.


Bouwplannen

Bijna alle kleine en grote bouwplannen hebben negatieve gevolgen voor de natuur. Kleinschalige bouwprojecten en zeker grote zoals Wijchen West en de Huurlingsedam hebben veel negatieve gevolgen. Goed natuuronderzoek is voorwaarde. Compensatie ter plekke of elders van natuurwaarden die verloren dreigen te gaan. Ecologische groeninrichting en natuur inclusief bouwen.
Gebiedsvisies, bestemmingsplannen en inrichtingsplannen, bieden iedere keer weer kansen voor de natuur.


Natuurontwikkeling

Het Gelders Natuurnetwerk (GNN) voorheen ook de ecologische verbindingszones (EVZ), verbinden kleine stukjes natuur tot een groter geheel. Een groter geheel heeft meer veerkracht en verstoringen worden sneller hersteld. Kleine populaties van diersoorten worden zo verbonden.
Meer natuur is zeker goed. En zeker noodzakelijk als het om compensatie gaat van verloren natuurwaarden bij bouwprojecten.

 

Aandachtsgebieden:

Oosterpark
Onze activiteiten zijn er op gericht bestaande natuur te behouden en waar het kan nieuwe natuur te ontwikkelen. Lees meer >>

Peilbesluit
In de periode tussen juli ’20 en begin ’22 wordt in een peilbesluit de hoogte van de waterstand in sloten en beken vastgesteld. Er is sprake van verdroging en vermindering van biodiversiteit. Lees meer –>
Zie ook: Voorstel peilaanpassing waterloop Boskant 20210107

Fietspad Ravensteinseweg
Gemeente Wijchen moet zich aan de Natuurbeschermingswet houden, maar doet dat niet. Lees meer >>

Natuurbeleidsplan Wijchen
De Gemeente Wijchen werkt aan een Natuurbeleidsplan. Wij zijn daar ook nauw bij betrokken via / met  Jordy Houkes en Theo Hesen. Klik hier voor meer informatie. Link: https://arcg.is/1Wy1Sz

Tussen Kasteel en Wijchens Meer
Plannen vormen een aantastingen van de  natuurwaarden van het Meer.
Zie: Brief aan College
De plannen zijn aangepast maar er is nog volop discussie. Zie artikel Omroep Gelderland.

Herinrichting N324 Grave-Nijmegen
Ziet er goed uit. We hebben nog wel wat opmerkingen (zie: brief).

Bunkers MOB-terrein
Is de Gemeente Wijchen wel betrouwbaar? Lees: Bunkers MOB
Voor meer informatie lees: MOB-2eBriefCollege_20-03-24.
Zie ook: Terug naar de basis MOB

Asbestvervuiling
De asbestvervuiling aan de Van Cittersweg kan blijven liggen, het wordt natuurgebied zie: 20200305_asbest_van_Citters

Processierupsen
Advies aan het College van B&W. Zie brief.

 We werken nauw samen met gemeente Wijchen, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Staatsbosbeheer, Das & Boom en Gelders Landschap.

Nieuws

Uitstel Jubileumviering
We moeten helaas de viering van ons Jubileum uitstellen. Maar we gaan het wel vieren, naar we hopen in het voorjaar van 2022

ANBI
We hebben de ANBI-status aangevraagd en die is toegekend: zie ANBI

Vlindertuin
Voor de vlindertuin aan de Woeziksestraat is men op zoek naar vrijwilligers: Lees meer